ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Home ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фізична особа-підприємець Острук Юлія Михайлівна, діюча на підставі запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 21.09.2016 р номер запису 2 067 000 0000 162800, адреса місцезнаходження: м Київ , вул. Алма-Атинська, буд.43/57 (далі – Виконавець) адресує цей договір-оферту (далі – Договір) про надання інформаційно-консультаційних послуг будь-якій фізичній особі (далі – Замовник), яка виразила готовність і згоду одержати ці послуги.

1.2. Безумовним акцептом цієї оферти є вчинення Замовником будь якої із нижченаведених дій:

1.2.1. Здійснення попередньої оплати послуг Виконавця на умовах і в порядку, визначеними цим Договором;

1.2.2. Реєстрація Замовника на сайті rooftophub.com.ua (далі – Сайт) Виконавця шляхом введенням необхідних даних і вчинення дій, які описані в п. 1.3. Договору.

1.3. Реєстрація Замовника на Сайті відбувається наступним чином:

1.3.1. Відвідувач обирає на сайті курс, в межах якого Виконавець пропонує надавати Послуги і переходить на сторінку, де повинен здійснити реєстрацію.

1.3.2. Для здійснення реєстрації на сайті відвідувач повинен ввести у відповідні поля наступні достовірні дані про себе: власне ім’я та прізвище; адреса електронної пошти, яку особа використовує; номер мобільного телефону, який особа використовує. Після цього відвідувач повинен натиснути «зареєструватись» на сайті.

1.3.3. Натискання «зареєструватись» на сайті відвідувачем означає, що він підписав заяву про використання електронного підпису і згоду з Публічною офертою і став Замовником згідно умов цього Договору.

1.4. Вчинивши акцепт цієї оферти у порядку, визначеному п. 1.2. Договору, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цього Договору. Цей Договір містить всі істотні умови, які хочуть узгодити сторони і має юридичну силу рівноцінну підписаному власноручними підписами сторін.

1.5. Виконавець бере на себе зобов’язання доступними йому засобами, навичками, знанням та технічними можливостями надавати інформаційно-консультаційні послуги (далі – Послуги) Замовнику в строки та на умовах, передбачених цим Договором, а Замовник зобов’язується своєчасно прийняти їх та оплатити.

1.6. Строк надання Послуг визначений Виконавцем в інформації щодо тієї Послуги, яку обрав через сайт і оплатив Замовник.

1.7. Умовою надання Послуг є виконання Замовником завдань самостійно та/або у взаємодії із іншими особами, та оцінки результатів виконання завдань. Завдання Замовник дає призначена Виконавцем особа (далі – Куратор). Інформаційно-консультаційні послуги надаються у формі групових занять (які будуть поєднуватись з отриманням оцінок та рекомендацій стосовно виконання завдань від куратора шляхом спілкування засобами електронного зв’язку) в приміщенні, що складається також з інших Замовників Виконавця за адресою м. Київ, пр. Лобановського 72.

1.8. Виконавець отримує від Замовника невиключну ліцензію на використання в будь-якій формі і будь-яким способом творів, створених під час отримання Послуг особисто та\або у співавторстві з Куратором та/або іншими Замовниками, виключне право дозволяти і забороняти використання вказаних творів у порядку та на умовах передбачених п. 3.3.5. Договору на весь строк дії майнових авторських прав та на територію усіх країн світу. Ця умова вступає в дію в момент, коли Замовник створює кожен окремий твір в рамках одержання Послуг за цим Договором і виконується наступним чином: отримання ліцензії у Виконавця відбувається автоматично (без необхідності складання окремих письмових документів) протягом строку дії цього Договору в момент відправлення твору засобами електронної пошти з адреси Замовника на електронну адресу Виконавця або іншу адресу, визначену в цьому Договорі і зберігання твору, отриманого від Замовника, в електронній пошті Виконавця, є достатньою ідентифікацією самих творів в рамках цього Договору

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Розрахунки за Договором здійснюються шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті України на розрахунковий рахунок Виконавця. На підтвердження надання Послуг Сторони підписують Акт прийому-передачі наданих послуг.

2.2. Послуги, які надає Виконавець за цим Договором не є освітніми послугами, тому Замовник підтверджує, що усвідомлює інформаційно-консультаційний характер Послуг. Замовник повідомлений і розуміє, що Виконавець не є атестованим чи акредитованим закладом освіти у розумінні чинного законодавства України (зокрема Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року №1187) і Виконавець не видає диплом державного зразка.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Виконавця:

3.1.1. надавати Замовнику Послуги, передбачені цим Договором і замовленням Послуги, яке Замовник зробив через сайт;

3.1.2. дотримуватися принципів об’єктивності, повноти та точності інформації, законності її одержання, використання, поширення та зберігання;

3.1.3. у випадку залучення третіх осіб до надання Послуг, передбачених цим Договором, Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за якість та своєчасність надання Послуг;

3.1.4. не розголошувати, не поширювати та не використовувати у комерційних цілях особисту інформацію та/або персональні дані Замовника, які стали відомі під час надання Послуг.

3.2. Обов’язки Замовника:

3.2.1. підписувати та повертати Виконавцю Акт прийому-передачі наданих Послуг;

3.2.2. своєчасно оплачувати надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначених Договором;

3.2.3. погоджуючись з умовами надання Послуг і цим Договором Замовник одночасно надає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою належного виконання зобов’язань за Договором. Належним примірником згоди Замовника є акцепт цієї оферти, виконаний згідно порядку в п. 1.3. Договору.

3.2.4. виконувати всі розпорядження Кураторів і адміністрації Виконавця, що стосуються предмету Договору;

3.2.5. не передавати третім особам і не використовувати в комерційних цілях методичний матеріал, що видається Замовнику для самостійної роботи. Замовник повідомлений, що будь-яка частина матеріалу курсу, яка не була раніше законно оприлюднена, є комерційною таємницею Виконавця та охороняється авторським правом і останній має виключне майнове право на її використання, дозволяти і забороняти її використання;

3.2.6. дбайливо ставитися до майна та обладнання Виконавця;

3.2.7. дотримуватись і виконувати Правила внутрішнього розпорядку слухачів закладу «Rooftophub» і своєю поведінкою не заважати наданню Послуг;

3.3. Права Виконавця:

3.3.1. використовувати додаткові можливості щодо виконання своїх обов’язків за цим Договором, зокрема, залучати третіх осіб для безпосереднього виконання консультаційних зустрічей з Замовником особисто та використовувати засоби і методи дистанційного надання Послуг;

3.3.2. вимагати від Замовника своєчасну оплату наданих за цим Договором Послуг;

3.3.3. достроково у односторонньому порядку припинити Договір в порядку та на підставах, передбачених цим Договором і чинним законодавством України, зокрема:

3.3.3.1. несплати Замовником Послуг перед їх початком;

3.3.3.2. з причин невиконання чи неналежного виконання завдань курсу за одноособовим рішенням куратора та/або після третього пропуску відвідування заняття Замовником під час надання Послуг;

3.3.4. вносити зміни в Програму курсів надання Послуг, про які повідомляти Замовника в розумні строки;

3.3.5. Виконавець одержує невиключну ліцензію на весь строк дії авторських прав та на територію усіх країн світу на використання в будь-якій формі і будь-яким способам (як перерахованими у законодавстві кожної країни, де твір отримав охорону відповідно до місцевого законодавства чи міжнародних угод, а також іншими способами, які стануть відомі пізніше протягом строку чинності майнових авторських прав без жодних обмежень), дозволяти і забороняти використання створеним ним/нею всіх творів із зазначенням авторства у випадках, коли це буде визнано Виконавцем можливим.

3.3.6. не видати Сертифікат за наявності фінансової заборгованості та/або невиконання Замовником умов цього Договору;

3.3.7. достроково в односторонньому порядку припинити виконання Договору з підстав, передбачених цим Договором, Додатками до нього та законодавством України щодо Замовника через невиконання або неналежне виконання Замовником умов Договору (зокрема, якщо Замовник своєю поведінкою заважає наданню Послуг), без права на поновлення і без повернення грошових коштів, сплачених Замовником по Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку несвоєчасної сплати ціни цього Договору Виконавець в односторонньому порядку припиняє надання Послуг. Порушенням умов Договору вважається його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.

4.2. Невідвідування Замовником занять на умовах, передбачених Договором, не є підставою для повернення Замовнику повної вартості Послуг чи її частини і не тягне за собою будь-якої іншої майнової чи не майнової відповідальності Виконавця. Якщо Замовник допустить три пропуски відвідування занять, Виконавець може достроково в односторонньому порядку припинити надання Послуг Замовнику.

4.3. Виконавець не несе матеріальної чи нематеріальної відповідальності перед Замовником за дії третіх осіб, які надають супутні послуги, у зв’язку з якими надання Послуг по Договору є неможливим, але робить усе необхідне для забезпечення належних умов надання Послуг.

4.4. Договір може бути достроково розірвано:

4.4.1. за письмовою згодою Сторін;

4.4.2. Виконавцем в односторонньому порядку у випадку невиконання Замовником умов Договору. У цьому випадку Виконавець не повертає Замовнику сплачені грошові кошти.

4.4.3. якщо виконання Стороною своїх зобов’язань по Договору є неможливим або незаконним у зв’язку з прийняттям акту органів державної влади та/або місцевого самоврядування (як загальної так і індивідуальної дії), що впливає на права і обов’язки Сторони, встановлені Договором (зокрема, якщо по відношенню до однієї із Сторін має місце істотна зміна обставин у відповідності до ст. 652 Цивільного кодексу України), і друга Сторона не згодна на внесення відповідних змін до Договору;

4.5. Право на дострокове припинення Договору за ініціативою Виконавця реалізується в наступному порядку:

4.5.1. Виконавець має право скласти повідомлення, яке має містити наступні дані: інформація, що ідентифікує особу Замовника та Виконавця, заява про дострокове припинення Договору в довільній формі та підстава для дострокового припинення, яка передбачена цим Договором або законодавством України.

4.5.2. Виконавець надсилає повідомлення на електронну адресу Замовника, яку останній вказав при реєстрації на сайті згідно п. 1.3. Договору. Повідомлення є належним без власноручного підпису чи паперового примірника, оскільки сторони узгодили електронну форму укладення Договору і обмін документами щодо виконання та припинення Договору.

4.5.3. Договір є припиненим на наступний день за днем відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника, яку останній вказав при реєстрації на сайті згідно п. 1.3. Договору, якщо інший момент припинення не вказано в повідомленні про дострокове припинення Договору. Після припинення Договору Виконавець не повертає Замовнику отримані грошові кошти, а Замовник не має права на отримання Послуг чи відшкодування їх вартості.

4.6. Виконавець несе відповідальність тільки за якість і своєчасність надання Послуг згідно цього Договору.

4.7. Замовник гарантує, що при створенні творів під час отримання Послуг не будуть порушені будь-які права третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, особисті немайнові та майнові авторські та суміжні права, права на промислові зразки та торговельні марки. У випадку пред’явлення до Виконавця будь-яких (немайнових і майнових) претензій, вимог чи позовів щодо творів, які створені Замовником під час отримання Послуг, Замовник зобов’язується врегулювати такі вимоги самостійно, а якщо Виконавець понесе будь-які витрати, викликані необхідністю врегулювати вказані вимоги, Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю в повному обсязі всі витрати включаючи, але не обмежуючись, компенсацією моральної шкоди та відшкодування збитків.

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій і переговорів.

5.2. При недосягненні Сторонами згоди, спір може бути передано на розгляд у суд відповідно до діючого законодавства України.

ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або не повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, які знаходяться поза межами контролю Сторін і які Сторони не змогли передбачити або запобігти, їх настання підтверджується документом, виданим Торгово-промисловою палатою України. До таких відносяться військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха, проведення антитерористичної операції, будь-які акти органів законодавчої, виконавчої та/або судової влади, які роблять подальше надання Послуг таким, що повністю або частково суперечить закону.

6.2. Сторона зобов’язана попередити іншу Сторону про настання і припинення дії обставин непереборної сили з наданням підтвердження компетентного органу протягом трьох робочих днів від дня настання або припинення таких обставин.

6.3. У випадку настання обставин, передбачених п. 6.1 цього Договору, строк виконання зобов’язань переноситься на строк дії таких обставин, але не більше ніж на один місяць. Будь-яка із стороні у разі настання визначених в п. 6.1. обставин може достроково припинити Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це письмово іншу сторону і звільняється від відповідальності за невиконані зобов’язання.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з акцепту Замовником оферти згідно умов п. 1.2. Договору і діє до повного виконання обов’язків по договору. В частині одержання Виконавцем невиключної ліцензії на твори і в частині гарантій щодо чинності прав і відшкодування витрат, викликаних порушенням гарантій, які вказані в п. 4.7. цей Договір діє протягом усього строку охорони авторських прав на території всіх країн світу.

7.2. Дія цього Договору може бути достроково припинена за взаємною згодою обох Сторін шляхом укладання додаткової угоди про припинення, якщо Сторони не мають взаємних майнових претензій, але дострокове припинення в жодному випадку не стосується одержаної Виконавцем невиключної ліцензії на твори, створені Замовником під час отримання Послуг за цим Договором.

7.3. Про намір достроково припинити дію цього Договору будь-яка Сторона зобов’язана письмово попередити про це іншу Сторону не пізніше ніж за три дні до обумовленої дати припинення.

7.4. Виконавець може час від часу змінювати умови публічної оферти і для Замовника такі зміни набувають чинності через 10 календарних днів з дати їх опублікування на сайті, тому Замовник повинен час від часу відвідувати Сайт і ознайомлюватись зі змінами в умови оферти, якщо вони з’явились після укладення цього Договору.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Права та обов’язки за цим Договором не можуть бути передані третій особі.

8.2. Вся у сукупності та будь-яка окрема інформація, передана однією Стороною іншій Стороні або така, що стала відомою Стороні в зв’язку з виконанням Договору, що містить дані відносно предмету, вартості, інших умов чинного договору і розголос якої може нанести шкоду будь-якій із Сторін, – є конфіденційною.

8.3. Конфіденційна інформація не підлягає передачі, публікації, іншому способу її розголосу третім особам, окрім як за попередньою письмовою згодою Сторін, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

×

Залишіть свій номер телефону і ми Вам передзвонимо

Дякуємо!Call
Back